Renoveringar och ombyggnationer

Att anpassa sin lägenhet är något många funderar på. Här har vi samlat saker att ta hand om innan man kan sätta igång.

Föreningens policy

  • I enlighet med uppdateringar i Bostadsrättslagen 2023-01-01 kan bostadsinnehavaren bli av med sin bostadsrätt om innehavaren olovligen gör otillåtna renoveringsåtgärder. 
  • Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, installation av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten och installation eller ändring av ventilation, eldstad eller rökkanal samt påverkan på brandskyddet. 
  • Bostadsrättshavaren svarar själv för sina ombyggnationer, även felaktiga sådana och både om de skett med eller utan styrelsens tillstånd. Föreningen ges i och med ändringar i Bostadsrättslagen 2023-01-01 möjlighet att på medlemmens bekostnad avhjälpa brist i lägenhet på grund av olovliga renoveringsåtgärder (om bristen inte avhjälps efter uppmaning). 
  • Använd certifierade hantverkare som arbetar fackmannamässigt och som erbjuder intyg vid till exempel våtrumsarbeten. Även om det blir dyrare kan det löna sig i längden, eftersom du annars riskerar att bli ersättningsskyldig om något blir fel. Föreningen har rätt att kräva och kräver att arbete sker fackmannamässigt. Att ombyggnationen sker fackmannamässigt kan du visa genom utlåtande eller intyg som måste skickas till styrelsen efter utfört arbete. 
  • Om tillståndspliktiga åtgärder har utförts kräver styrelsen att en dokumenterad slutbesiktning görs av certifierad och oberoende besiktningsman. 
Innan du gör några ändringar i lägenheten
  • Kontakta styrelsen med detaljerad plan (ritning före/efter) som visar vad du vill ändra och hur.
  • Inväntar ett skriftligt godkännande från styrelsen innan något arbete påbörjas.
  • Anlitar endast fackmän som har ansvarsförsäkring och betalar skatt.
  • Återkoppla till styrelsen när arbetet är slutfört och slutbesiktning kan genomföras.