Brandsäkerhet

Varje lägenhet bör vara utrustad med flera brandvarnare, max 10 år gamla. Testa brandvarnaren 1 g/mån genom att trycka på testknappen. Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa. Se vidare i ”Skötselpärmen”

Att även ha brandfilt och brandsläckare i lägenheten är rekommenderat. Tänk i första hand på din egen säkerhet men även på dina grannars! RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Vid brand, om eld eller rök sprider sig utanför lägenheten, kommer en röklucka högst upp i trapphusets tak att öppnas för att evakuera rök.

Stäng in branden! Brinner det i din egen lägenhet. Ta dig ut och stäng dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten! Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset – stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner. Stanna i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Hissen får inte användas vid utrymning.

I förråd, källare och garage finns skyltar som visar utrymningsvägar.

Återsamlingsplats

Vid utrymning i samband med brand skall alla boende samlas invid vändplanen på andra sidan Mobilgatan.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att skyddet mot brand ska fortsätta vara lika bra finns myndighetskrav att vi ska arbeta på ett systematiskt sätt med det. Detta kallas för SBA..

Vad säger lagen?

Både lägenhetsinnehavare och bostadsrättsföreningen har ett ansvar för att lagen* efterlevs.

För boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga.

*) Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Fördelning av ansvaret för brandskydd i vår förening
 • Styrelsen svarar för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör
 • Lägenhetsinnehavare svarar för åtgärder som hör till lägenheten, att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt, samt att följa föreningens brandskyddsregler.
Lägenhetsinnehavarens skyldigheter gällande brandsäkerhet:
 • minimera risk för brand i lägenheten. se MSB, SSBF
 • se till att brandvarnare larmar vid brand (max 10 år, testa 1g/mån). se MSB
 • ha och kunna hantera utrustning för släckning av brand i lägenheten. MSB rek. brandfilt samt 6kg pulversläckare.
 • se till att alla i lägenheten kan agera på rätt sätt om brand har uppstått, t.ex. hantera släck-utrustningen, Rädda – Varna – Larma – Släck, stäng dörren om rök etc.
 • meddela styrelsen om brister i byggnadernas brandskydd upptäcks, t.ex. blinkande lysrör, lösa föremål i hisshallar, branddörr som inte stänger etc.
 • stanna kvar vid föreningens återsamlingsplats i samband med utrymning, tills räddningspersonal alt. brandansvarig givit klarsignal. Å: invid vändplan, Mobilgatan.
Föreningens brandskyddsregler:
 • inga lösa föremål får lämnas på allmänna ytor.
 • rökgasluckor i vissa lägenhetsförråd får inte helt eller delvis täckas för.
 • motorfordon (utom cyklar) förvaras endast i garaget
 • brandfarliga varor för hushållets behov får endast förvara i lägenheten (gasol äv. på balkongen). Gasol i lägenheten: max två 5-liters flaskor, på EJ inglasad balkong: max två P11 (26-liter).
 • gaskranen på gasolflaskor är alltid avstängd när gasolen inte används
 • inför varje grillning rengörs grillen och lämplig släckutrustning placeras i närheten.
 • heta arbeten utförs endast med styrelsens skriftliga tillstånd (försäkringskrav).
 • laddstation används endast enligt tillverkarens anvisningar
 • brännbart material placeras inte närmare än 2 meter från laddstation.
 • i garage får endast fordonets fasta utrustning förvaras, t.ex. en uppsättning däck eller takräcken. Reservdunk är tillåten endast om inlåst i bilen. Lös utrustning ska förvaras i lägenhetsförrådet, t.ex. barnstolar eller kassar med verktyg eller vinterrelaterade prylar.
Alternativa utrymningsvägar vid brand
från Lägenhetenfrån Garaget
Huvudalternativ: Trapphuset (men absolut INTE hissen)Alt. A: Via entréhallen
Reserv: Fönster/balkongdörr + hjälp utifrånAlt. B: Gångdörr i bilporten
Övrigt om vårt brandskydd
 • Nödstoppet för elbils-laddningen är placerad i garaget, mellan bil-portarna.
MSB publicerar flera lättlästa guider om brandsäkerheten