Överlåtelse och mäklarinformation

Överlåtelser och medlemsansökningar

Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Överlåtelser och medlemsansökningar ska skickas till:

Simpleko
Box 307
751 05 Uppsala

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna ta ut sådan avgift av köparen.

Mäklarbild

Mäklarbilder hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare.

Årsredovisningar

Årsredovisningar hittar du här.

Angående linjär avskrivning

Styrelsen för Brf Grafikern beslutade följande 2014-05-20:

Avskrivning för löpande räkenskapsår ska från och med 2014 ske enligt linjär (rak) plan på 100 år för byggnad. Basen för avskrivningen bygger på en fördelning av anskaffningskostnaden mellan mark och byggnad enligt preliminärt taxeringsvärde. Avskrivningen blir därmed 1442 tkr/år för byggnad. Avskrivningen kommer att resultera i ett bokföringsmässigt underskott, som inte har någon påverkan på föreningens likviditet (kassabehållning), ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller på årsavgiften.

Ritningar

Se originalplanritningarna till lägenheterna. Tänk på att eventuella tillval eller ändringar inte finns med här. Varje lägenhet har en bostadspärm som ska innehålla ritningen inklusive ändringar.

Vad ingår i avgiften?

Årsavgiften består av tre delar: en del täcker föreningens driftkostnader och är proportionerlig mot lägenhetens insats, en del täcker varmvatten samt ev. elbils-laddning och baseras på faktisk användning och den sista delen gäller Triple Play (Internet, TV och telefoni) från Telia och är lika för varje lägenhet.

I huset finns barnvagnsrum i bägge husen och cykelrum på Mobilgatan 5. Miljörum/återvinningsrum finns bredvid porten till Mobilgatan 5.

El betalas separat av varje boende.

Avläsning av varmvattenförbrukning debiteras med ca 3 månaders eftersläpning på respektive lägenheten, inte en specifik person. Detta regleras vid försäljning mellan köpare och säljare.

Äger föreningen marken?

Ja.

Planeras några avgiftsförändringar?

Nej.

Accepteras juridisk person som köpare?

En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhen.