Överlåtelse och mäklarinformation

Överlåtelser

Det står dig fritt att när som helst sälja din bostad. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske.

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna ta ut sådan avgift av köparen

Mäklarbild och medlemsansökan

Mäklarbild beställs på plattformen NyMedlem. Medlemsansökan görs också på NyMedlem.

(I de fall mäklaren inte använder NyMedlem tillämpas: info@simpleko.se alt. Simpleko; Box 307; 751 05 Uppsala)

Årsredovisningar

Årsredovisningar hittar du här.

Angående linjär avskrivning

Styrelsen för Brf Grafikern beslutade följande 2014-05-20:

Avskrivning för löpande räkenskapsår ska från och med 2014 ske enligt linjär (rak) plan på 100 år för byggnad. Basen för avskrivningen bygger på en fördelning av anskaffningskostnaden mellan mark och byggnad enligt preliminärt taxeringsvärde. Avskrivningen blir därmed 1442 tkr/år för byggnad. Avskrivningen kommer att resultera i ett bokföringsmässigt underskott, som inte har någon påverkan på föreningens likviditet (kassabehållning), ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller på årsavgiften.

Ritningar

Se originalplanritningarna till lägenheterna. Tänk på att eventuella tillval eller ändringar inte finns med här. Varje lägenhet har en bostadspärm som ska innehålla ritningen inklusive ändringar.

Vad ingår i avgiften?

Årsavgiften består av tre delar: en del täcker föreningens driftkostnader och är proportionerlig mot lägenhetens andelstal, en del täcker varmvatten samt ev. elbils-laddning och baseras på faktisk användning och den sista delen gäller Triple Play (Internet, TV och telefoni) från Telia och är lika för varje lägenhet.

I huset finns barnvagnsrum i bägge husen och cykelrum på Mobilgatan 5. Miljörum/återvinningsrum finns bredvid porten till Mobilgatan 5.

El betalas separat av varje boende.

Obs!!! Upplupen varmvattenkostnad och kostnad för elbils-laddning behöver regleras i överlåtelsen mellan köpare och säljare. Avläsning av varmvattenförbrukning debiteras kvartalsvis i efterskott, med specificering per månad. Avläsningen av elbils-laddning sker månadsvis och förfaller till betalning 2 månader senare.

Äger föreningen marken?

Ja.

Planeras några avgiftsförändringar?

Inte för närvarande. Vi resonerar att en liten årlig höjning 1-2% är rimlig, som kompensation för föreningens kostnadsökningar.

Accepteras juridisk person som köpare?

En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhen.

Bosättningskrav och andelsägande

§5 och 6 i stadgarna anger vad som gäller i föreningen.